De spelregels en algemene voorwaarden van Fit in Altena

Privacy en Intakeformulier

 • Alle persoonlijke gegevens die u verstrekt aan Fit in Altena ten behoeve van uw sportbeoefening en begeleiding worden door de personal trainer met respect behandeld en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.
 • Na uw aanmelding vragen wij u een intakeformulier in te vullen. Met behulp van de gegevens krijgen wij een eerste inzicht in uw gezondheid, uw conditie en het doel van uw persoonlijke training. Op deze wijze hopen wij u beter te kunnen begeleiden en blessures te voorkomen.

Abonnement of bedrijvenprogramma

 • Het lidmaatschap bestaat uit een abonnement of een bedrijvenprogramma.
 • Het lidmaatschap begint op de startdatum dat is vermeld op de lidmaatschapsovereenkomst (of het wijzigingsformulier) en loopt minimaal voor de periode die is gekozen op de lidmaatschapsovereenkomst (of het wijzigingsformulier).
 • Na afloop van de bovengenoemde periode wordt het lidmaatschap voor onbepaalde tijd verlengd, waarbij het lidmaatschap met een opzegtermijn van één maand kan worden beëindigd.
 • Indien u het lidmaatschap wilt beëindigen, dient dat schriftelijk te gebeuren per mail of brief.
 • Indien er sprake is van een bedrijvenprogramma kan het lidmaatschap op het einde van de lopende maand worden beëindigd wanneer de betrokken werknemer ontslag neemt of krijgt. Het gekregen of genomen ontslag zal schriftelijk of per mail door de betrokken werkgever worden bevestigd aan Fit in Altena.
 • In geval van langdurige ziekte zal na overhandiging van een verklaring van uw arts, waaruit blijkt dat u niet meer kunt trainen, de contributie tijdelijk worden gestopt.
 • Bij een andere vorm van overmacht (blessure, zwangerschap) kan uw lidmaatschap tijdelijk worden gestopt. Dit kunt u aanvragen via een mutatieformulier verkrijgbaar aan de balie van Fit in Altena. Indien het een blessure betreft welke niet te behandelen is door een therapeut, dient u een doktersverklaring te overleggen, waaruit blijkt dat u niet meer kunt trainen, om het abonnement tijdelijk te beëindigen of te stoppen.
 • Indien een lidmaatschap tijdelijk wordt gestopt, zal voor de lengte van de gestopte periode het lidmaatschap worden verlengd. Voorbeeld: als er wordt gestopt voor 2 maanden dan wordt het lidmaatschap ook met 2 maanden verlengd.
 • Het abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar. De Milon trainingspas is tevens persoonsgebonden en uw eigendom. In het geval u onverhoopt het pasje verliest of kwijtraakt zijn wij verplicht de kosten van een nieuw pasje € 15,00 aan u door te berekenen.

 Contributie

 • De contributie van het lidmaatschap wordt door middel van automatische incasso geïnd. De automatische incasso vindt plaats in de week van inschrijving. De betaling blijkt uit de omschrijving van de automatische incasso op het dagafschrift. Er wordt geen afzonderlijk betalingsoverzicht verstrekt.
 • Fit in Altena behoudt zich het recht voor, de hoogte van de contributie aan te passen wanneer de prijsontwikkeling/inflatie daar aanleiding toe geeft. Dit wordt tijdig aangekondigd voor de klanten via een brief of per mail. Een eventuele verhoging van de contributie zal pas 3 maanden na ingang van het lidmaatschap worden doorgevoerd.

 Factuur bedrijvenprogramma

 • Bij het bedrijvenprogramma ontvangt het bedrijf maandelijks een factuur per e-mail. Het bedrag wordt door middel van automatische incasso geïnd. De eerste keer wordt het lopende bedrag tot aan het einde van de maand gefactureerd. Vervolgens wordt er aan het begin van iedere maand gefactureerd.

Terugboeking automatische incasso

 • Bij een (onterechte) terugboeking van een automatische incasso door de klant (of door de bank van de klant) wordt het bedrag, zonder verdere mededeling, opnieuw door Fit in Altena geïncasseerd. Indien deze incasso ook weer wordt terug-geboekt, ontvangt de klant een herinnering met het verzoek om het bedrag over te boeken of contant te voldoen. Hierbij zullen 10 euro administratiekosten in rekening worden gebracht.
 • Bij het niet voldoen aan de gestelde betalingstermijn, zoals in een verzonden herinnering vermeldt, gaat de vordering ter incasso. De kosten hiervan zijn voor rekening van de klant, vermeerderd met de wettelijke rente.

Officiële feestdagen en vakanties

 • Fit in Altena zal de openingstijden hanteren zoals vermeld in publicaties binnen de vestiging en op de website. Wijzigingen hierin en uitzonderingen hierop zullen ruim vooraf worden gepubliceerd. Fit in Altena is gesloten op feestdagen.

  Aansprakelijkheid en eigen risico

 • Fit in Altena voelt zich mede verantwoordelijk voor uw eigendommen, wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of beschadiging, noch voor letsel/blessure. Het verblijf en het sporten binnen Fit in Altena geschiedt geheel op eigen risico.
 • Gebruikers van Fit in Altena die zich naar het oordeel van directie en/of personeel schuldig maken aan wangedrag, de goede naam van Fit in Altena en/of de medewerkers negatief beïnvloeden, kunnen tijdelijk of definitief de toegang ontzegd worden. Zij verliezen hun rechten doch behouden hun lopende verplichtingen.
 • Schade die door u, bewust of onbewust, wordt toegebracht aan inventaris en/of het pand zal verhaald worden op de veroorzaker.

Overig

 • Het gebruik van een handdoek is bij alle activiteiten verplicht. U wordt verzocht schone sportschoenen te gebruiken, welke niet buiten gedragen zijn. Tevens dient u gepaste sportkledij te dragen.
 • U gaat ermee akkoord dat voor een optimale training en begeleiding op de toestellen, uw gegevens verwerkt worden in de software, behorende bij de toestellen en behandelingen en er periodiek analyses gemaakt worden van de voortgang van uw training en bezoekgedrag.